Casus week 3 (Canvas) - Casus week 3 De vrienden Robert en Aziz kennen elkaar van de Amsterdamse - Studeersnel (2024)

Vak

Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (R_VenReP)

867Documenten

Studenten deelden 867 documenten in dit vak

Universiteit

Vrije Universiteit Amsterdam

Geüpload door:

Vrije Universiteit Amsterdam

0volgers

29Uploads4upvotes

Aanbevolen voor jou

 • 4Antwoorden werkgroep 1Vennootschaps- en rechtspersonenrechtWerkgroep uitwerkingen100% (6)
 • 10W2 - Uitgewerkt in stapjesVennootschaps- en rechtspersonenrechtWerkgroep uitwerkingen100% (5)
 • 5Week 7 Wc Sv Vennootschaps RechtspersonenrechtVennootschaps- en rechtspersonenrechtWerkgroep uitwerkingen100% (5)
 • 3Casus week 1Vennootschaps- en rechtspersonenrechtWerkgroep uitwerkingen100% (3)
 • 3Werkgroep Week 1 - de Contractuele Vennootschappen V1Vennootschaps- en rechtspersonenrechtWerkgroep uitwerkingen100% (3)

Reacties

inloggen of registreren om een reactie te plaatsen.

Andere studenten bekeken ook

 • Casus week 5 2019-2020 (Canvas)
 • Casus week 2 VNR

Gerelateerde documenten

 • Week 5 opdracht
 • Werkgroep uitwerkingen - 2
 • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht Casus week 2
 • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht Uitdeelcasus week 3
 • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht Uitdeelcasus week 1
 • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht Casus week 3

Preview tekst

Casus week 3

De vrienden Robert en Aziz kennen elkaar van de Amsterdamse Vereniging van FinancieelAdviseurs. Zij zien in advies en begeleiding bij bitcoin-transacties een gat in de markt en menendat het verstandig is voor hun activiteiten een NV (SmartMoney NV) op te richten.

Robert en Aziz hebben hoge verwachtingen van hun onderneming. Bij oprichting kent devennootschap een maatschappelijk kapitaal van €250, verdeeld in 8 gewone aandelenen 2 preferente aandelen, alle met een nominale waarde van €25. In totaal zijn 1600gewone aandelen en 200 preferente aandelen geplaatst; op de aandelen is de nominale waardegestort.

Vraag 1Voldoet de SmartMoney NV aan alle eisen omtrent het maatschappelijk, geplaatst en gestortkapitaal?Maatschappelijk kapitaal (2:67): maximale nominale waarvoor aandelen kunnen wordenuitgegevenGeplaatst kapitaal: totale som van de nominale bedragen van de uitgegeven aandelen,minimaal 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst, art. 2:67 lid 4. Ze gaan45 euro plaatsen, dat is geen 1/5 deel van 250.Gestort kapitaal: deel van het geplaatst kapitaal dat daadwerkelijk is gestort, minimaal 1/4 deelvan het maatschappelijk kapitaal moet zijn gestort

2:80, als je een aandeel neemt moet je de nominale waarde storten

Robert en Aziz maken voor oprichting van de NV het op de aandelen te storten bedrag over opeen rekening die op naam van de NV i. is gesteld. De bank geeft ter zake van deze rekeningeen zogenaamde b-verklaring af. Stel dat de notaris bij de oprichting vergeet de b-verklaringaan de akte van oprichting te hechten. De storting wordt in de akte van oprichting aanvaard.

Vraag 2Welke gevolgen heeft dit voor:a. de storting op de aandelen?i. = in oprichtingB-verklaring – art. 2:93a

Art. 80 zegt je moet stortenDe bank heeft dit ook gedaan 93 lid 1Aanvaarden 2:93 lid 4, op het moment dat de notaris zijn handtekening zegt

B-verklaring is alleen maar een bewijsstuk

Het heeft dus geen gevolgen voor de stortingb. de oprichting van de NV?

2:93a2:De vennootschap zelf bestaat wel omdat er wel een notariele akte is, art. 2:4 geldt niet.c. de storting op de aandelen en de oprichting indien het geen NV maar een BV betreft?De bankverklaring is in 2012 afgeschaft, er is dus geen oprichtingsgebrek omdat het geenvereiste is.2:203 lid 4, het is aanvaard, er is geen enkel probleem

Aziz en Robert zijn zich bewust van de risico’s die aan de bitcoin-handel kleven. Zij spreiden huninvesteringen en hebben hun beleggingen in vastgoed ondergebracht in Harde Stenen BV. Zijhouden beiden ieder de helft van de aandelen. Ter uitbreiding van het eigen vermogen vanHarde Stenen BV dienen nieuwe aandelen te worden uitgegeven. De rijke investeerder Donaldis bereid aandelen te nemen. Aziz en Robert zien in deelname van Donald een uitgelezengroeimogelijkheid, maar willen niet dat hij zeggenschap in de BV krijgt.

Vraag 3Kunnen Aziz en Robert besluiten tot uitgifte van stemrechtloze aandelen aan Donald? Wat isvoor deze uitgifte nodig?2:228 lid 5, het moet in de statuten staan

De wet staat het dus toe, maar wat moeten ze doen - De statuten wijzigen, 236 o 231, de algemene vergadering moet een besluit nemen o Als ze dat hebben moeten ze naar de notaris voor een notariële akte, 234 - Als de statuten zijn aangepast dan moeten de aandelen nog aan Donald worden uitgegeven 206 o Besluit o 196, notariële akte

Als het gaat om een levering betekend dat niet dat je gelijk toegang hebt tot de algemenevergadering, 196a

Donald heeft ergens nog enkele percelen bosgrond (met bouwvergunning) liggen en wil dezeter storting op de aandelen inbrengen. Aziz en Robert zien dit niet zitten.

Vraag 4Kan Donald zonder medewerking van Aziz en Robert aldus aan zijn stortingsverplichtingvoldoen?191a, storting moet in geldEr is niet anders overeengekomen met de vennootschap

204b, gaat over na de oprichting, is het vervolg op 191 ev. Als je het bent overeengekomenstaat hier de procedure.

Casus week 3 (Canvas) - Casus week 3 De vrienden Robert en Aziz kennen elkaar van de Amsterdamse - Studeersnel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5823

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.